Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

Siuntion kunta (jäljempänä ”tilaaja”) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti esi- ja perusopetuksen oppilaille tarjottavista ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista (jäljempänä”palvelu”) ajalle 1.9.2014-31.5.2016 sekä optiona ajalle 1.6.2016-31.5.2017. Sopimuskausi voi siis kokonaisuudessaan olla kolme vuotta.

Hankinnan kokonaisarvo sopimuskaudella 15.9.2014-31.5.2016 sekä mahdollinen optiovuosi mukaan lukien on noin 100 000 – 200 000 euroa.

Osatarjoukset sekä vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Hankintamenettelyja hankinnasta ilmoittaminen

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Tarjouskilpailussa käytetään avointa menettelyä, jossa kaikki halukkaat tarjoajat voivat tehdä tarjouksen palveluiden järjestämisestä.

Hankintailmoitus kansallisen kynnysarvon ylittävästä hankinnasta on jätetty HILMA-ilmoituskanavaan (www.hankintailmoitukset.fi) 30.7.2014.

Tarjouskilpailuun liittyvät asiakirjat on tulostettavissa internet-osoitteesta www.siuntio.fi/tarjouspyynnot.

Tarjousten sisältö, jättäminen ja voimassaolo

Tarjous tulee tehdä suomen tai ruotsin kielellä liitteenä 2 olevaa tarjouslomaketta käyttäen. Tarjoajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa pyydetyt arvonlisäverottomat tuntihinnat. Lomakkeen liitteenä tulee toimittaa kaikki pyydetyt tiedot ja selvitykset, joista ilmenee tarjoajan täyttävän lainmukaiset velvoitteensa. Muulla tavalla tehtyjä tarjouksia ei oteta käsittelyyn.Tarjous ei saa olla ehdollinen tai rajoittava. Tarjouksessa ei hyväksytä alennusehtoja, vaan tarjoajat tulee antaa kaksi tarjouspyynnön mukaista arvonlisäverotonta (alv 0%) tuntihintaa (60 min). Tarjouslomaketta ei sa amuuttaa millään tavalla. Tarjouksen ei saa sitoa muita tarjouksia.

Tarjouksen on oltava tämän tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous annetaan tarjouspyynnön vastaisesti, on kunnalla velvollisuus hylätä tarjous

Tarjouksen tulee olla voimassa 31.12.2014 asti.

Tarjoukset liitteineen tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:

Siuntion kunta
Kirjaamo
Puistopolku 1
02580 SIUNTIO

Kirjekuoreen tulee merkitä hankinnan tunnus ”Koulupsykologipalvelut”

Tarjous tulee toimittaa viimeistään torstaina 28.8.2014 klo 13.00 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

Hintojen on oltava kiinteät vähintään lukuvuosina 2014–2016. Mahdollisessa option käyttöönottovaiheessa 1.6.2017 alkaen hintaa voidaan korottaa korkeintaan alan yleissitovan työehtosopimuksen ansiotason muutoksen perusteella. Palveluntuottaja ilmoittaa hinnankorotusehdotuksensa viimeistään 4 kuukautta ennen optiokauden alkua.

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset

Hankinnasta järjestetään kaikille tarjoajille avoin infotilaisuus Siuntion kunnantalolla 20.8.2014 klo 15.00.

Mahdolliset tarjouspyyntöön tai tarjousten laadintaan liittyvät kysymykset tulee esittää kirjallisesti suomen tai ruotsin kielellä sähköpostitse 25.8.2014 kello 9 mennessä osoitteeseen sivistystoimisto@siuntio.fi.Otsikoksi merkitään ”Lisätietopyyntö – koulupsykologi”. Esitetyt kysymykset (kysyjän nimeä paljastamatta) ja vastaukset kaikkiin kysymyksiin sekä mahdolliset täsmennykset tarjouspyyntöön julkaistaan tilaajan verkkosivuilla osoitteessa www.siuntio.fi viimeistään 26.8.2014.

Puhelimitse esitettyihin kysymyksiin ei voida tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vuoksi vastata.

Siuntiossa 30.7.2014
Siuntion kunta

Tina Nordman
Sivistystoimen johtaja

Lue lisää

Tarjouspyyntö
Tarjouskilpailun kohde – koulupsykologi (liite nro 1)
Tarjouslomake– koulupsykologi (liite nro 2)