Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Tarjouspyyntö/ Tuoreiden kasvisten hankinta (TEKNLTK 161/2014)

Hankinnan kohde ja kuvaus

Tällä tarjouspyynnöllä Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja) pyytää toimittajilta (jäljempänä tarjoaja) tarjouksia Siuntion kunnan keittiöihin hankittavista kasviksista (perunatuotteet, tuoreet juurekset, hedelmät ja vihannekset) perille toimitettuna keittiöiden aukioloaikoina.

Tilausrytmi tulee olla tilaajan toimintaan nähden sopiva ja myyntierän suuruus kuhunkin keittiöön sopiva.

Tuotteiden tulee täyttää lainsäädännön ja määräysten edellyttämät vaatimukset.

Kyseessä on puitejärjestely. Puitejärjestely solmitaan positioittain.

Positiot ovat seuraavat:

Positio 1        Perunatuotteet, ns. vesiperuna ja käsitelty peruna
Positio 2        Juurekset, vihannekset, hedelmät, marjat, kananmunat

Tarjoaja voi jättää tarjouksen yhdestä tai molemmista positiosta, jolloin ne käsitellään ja arvioidaan erikseen.

Mikäli tarjoaja tarjoaa useampia positioita, tarjouksia ei saa yhdistää ja tarjotut hinnat eivät saa vaikuttaa toisiinsa.

Tilaaja solmii sopimuksen yhden toimittajan kanssa position 1 osalta ja enintään kolmen toimittajan kanssa position 2 osalta. Position 1 osalta edellytetään kiinteää hintaa 31.5.2015 saakka, jonka jälkeen hintaa voidaan muuttaa sopimuksen kohdassa 8 määritellyllä menettelyllä.

Position 2 osalta tilaaja tilaa tuotteet kulloiseenkin viikkohintakyselyyn halvimman positiokohtaisen vertailuhinnan antaneelta sopimustoimittajalta, jolta tuotteet tilataan aina seuraavaan hintakyselyyn saakka. Tilaaja uusii viikkohintakyselyn sopimustoimittajille tarvittaessa. Kulloisenkin toimittajan on annettava hinnat viikoittain.

Tilaaja ei sitoudu tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyihin arvioihin hankintamääristä.

Sopimuskausi        

Sopimuskausi on kolme vuotta ja se on suunniteltu alkavaksi 1.6.2014. Sopimuskausi päättyy 31.5.2017.

Sopimuskauteen sisältyy lisäksi yksi (1) optiovuosi.

Tilaaja päättää option käytöstä erikseen. Option käyttämisestä ilmoitetaan viimeistään 3 kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

Hankintapäätös     

Hankintapäätöksestä ilmoitetaan kaikille tarjoajille kirjallisesti.

Hankintasopimus            

Hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus kunnan ja kunkin valitun toimittajan kesken. Hankintasopimus voidaan tehdä ja panna täytäntöön aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun päätös on tehty.

Valitun tarjoajan ja kunnan välille syntyy sitova sopimus vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Hankintamenettely          

Hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista annettua lainsäädäntöä sekä Siuntion kunnan yleisiä hankintaohjeita.

 Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

 Hankinnassa käytetään avointa menettelyä.

Tarjouspyyntö liitteineen on haettavissa sähköisesti Siuntion kunnan internet-sivuilta osoitteessa www.siuntio.fi -> Tarjouspyynnöt -> Tarjouspyyntö/ tuoreiden kasvisten hankinta

 Asiakirjat ovat suomenkieliset.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 2.4.2014 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. sekä Siuntion kunnan kotisivuilla.

Tarjousten käsittely        

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa:

 ·         tarjoajien kelpoisuuden arviointi

·         tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

 ·         tarjousten vertailu

Tarjoajien kelpoisuuden arviointi

Tarjoajien kelpoisuutta arvioidaan liitteessä 3 ”valintaperusteet ja kelpoisuusehdot” ilmoitettujen vaatimusten mukaisesti.

Tarjoajalle on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden taloudelliset sekä tekniset edellytykset hankinnan suorittamiseen (vakavaraisuus, maksukykyisyys, kannattavuus, luottokelpoisuus).

 Mikäli kelpoisuusehdot eivät täyty, kunnalla on oikeus sulkea tarjous tarjouskilpailun ulkopuolelle.

 Hankintalaissa on lisäksi muita perusteita, jolla tarjoaja voidaan sulkea pois kilpailusta.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

Tarjouksen on vastattava tarjouspyyntöä ja sen liitteitä sekä niissä mainittuja vaatimuksia.

Tarjousten vertailu          

Niitä tarjouksia, jotka täyttävät tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset, vertaillaan käyttäen valintaperusteena halvinta hintaa.

Hintaa vertaillaan seuraavalla tavalla:

-       Tarjouspyynnön liitteeseen 2 täydennetyt yksikköhinnat kerrotaan kunkin tuotteen tilastotietoihin perustuvilla vuosiostomäärillä. Ostomäärät käyvät ilmi liitteestä 2. Näin saadut euromäärät lasketaan yhteen ja tämä yhteissumma on tarjouksen positiokohtainen vertailuperuste.

 -      Vertailu tehdään liitteestä 2 ilmi käyvin positioittain.

Tarjouksen hintatiedot   

Tarjoushinnat tulee kirjata arvonlisäverottomina kilohintoina liitteenä 2 olevaan taulukkoon (tuotenumero, myyntierä, €/kg veroton hinta, alkuperämaa). Hintojen tulee perustua viikon 14/2014 hintatietoihin. Perunatuotteiden osalta tulee olla kiinteä hinta 31.5.2014 saakka. Lomakkeeseen tulee kirjata perunoiden lajikenimet, alkuperämaa, kuoritun perunan lisäaineet ja muut taulukon sarakkeissa mainitut asiat. Lomakkeeseen tulee merkitä myös pudotusmaksun suuruus. Tarjoukseen tulee myös liittää tuoteluettelo, josta selviää toimittajan muut tuotteet. Tarjouksessa voi ilmoittaa myös tuoteryhmäkohtaiset alennusprosentit tarjoajan niistä tuotteista, joita tarjouspyyntö ei koske. Tarjouksessa tulee ilmoittaa pudotusmaksun suuruus. Tuoteryhmäkohtaiset alennusprosentit eivät vaikuta vertailuun.

Tarjoaja laskuttaa kustannukset kokonaisuudessaan tilaajalta korkeintaan kaksi kertaa kuukaudessa jälkikäteen. Maksuehto on 21 päivää netto. Maksuajan laskeminen alkaa laskun saapumispäivästä. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan.

Sopimusehdot                 

Tarjoajan on tutustuttava huolellisesti liitteen 1 sopimusluonnokseen. Sopimusehdot ovat ehdottomia vaatimuksia eikä niihin saa tehdä muutoksia. Tarjoaja ei voi esittää omia sopimusehtoja tarjouksessaan. Muita kuin tarjoushintaan vaikuttavia sopimusehtokohtia voidaan täsmentää sopimusneuvotteluissa.

Hankinnoissa noudatetaan liitteenä olevien sopimusehtojen lisäksi täydentävin osin julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja ”JYSE 2009 tavarat”. Mainitut yleiset hankintaehdot ovat löydettävissä Internetistä osoitteesta: http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/075_verotus/JYSE_tavarat.pdf

Muut ehdot                       

Kunnalla on oikeus olla hyväksymättä mitään tarjousta.

Osatarjouksia ei hyväksytä. Tällä tarkoitetaan sitä, että annettaessa tarjous, on ao. position jokaista tuoteriviä kyettävä tarjoamaan. Position 2 tuotteiden kohdalla sallitaan korkeintaan 2 tyhjää tuoteriviä.

Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

Pientoimitus- ja laskutuslisiä ei hyväksytä.

Solmittava sopimus ei sisällä määräostovelvoitetta.

Tarjoajilla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta.

Tarjous on tehtävä kirjallisesti, joko suomen tai ruotsin kielellä. Tarjous ei saa olla ehdollinen.

Asiakirjojen julkisuus     

Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoittamisen jälkeen. Muut hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto hankinta-asiakirjoista päätöksen allekirjoittamisen jälkeen.

Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjouksesta sisältää liikesalaisuuksia, on tarjoajan ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä. Liitteen yläreunaan tulee olla näkyvästi kirjoitettu ”SALAINEN”. Hankintayksikkö harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. Tarjouksen hintatietoa ei pidetä liikesalaisuutena.

Tarjouksen voimassaoloaika

Tarjousten tulee olla voimassa 31.5.2014 saakka ja voittaneiden tarjousten osalta siihen asti kunnes sopimus on tehty.

Tiedottaminen                 

Mahdolliset hankintaan liittyvät tarkentavat kysymykset on toimitettava 11.4.2014 kello 12.00 mennessä osoitteeseen tekninen@siuntio.fi. Puhelimitse esitettyihin kysymyksiin tai tietopyyntöihin ei voida vastata.

Kysymyksiin on liitettävä lähettäjän yhteystiedot ja viite ”Tuoreiden kasvisten hankinta”. Kysymykset on esitettävä suomen tai ruotsin kielellä.

Kysymyksiin laaditaan kirjalliset vastaukset suomen tai ruotsin kielellä, ja ne ovat kaikkien nähtävillä viimeistään 7 päivää ennen tarjousajan päättymistä Siuntion kunnan internet-sivuilta:

www.siuntio.fi -> Tarjouspyynnöt -> Tuoreiden kasvisten tarjouspyyntö

Tarjouspyynnön mahdollisista muutoksista ilmoitetaan edellä mainitussa internet-osoitteessa viimeistään 25.4.2014.

Tarjoajan on tarkistettava mahdolliset muutokset ja täsmennykset tarjouspyyntöasiakirjoihin yllämainitusta osoitteesta ennen tarjouksen jättämistä

Tarjousten jättäminen

Tarjous on toimitettava paperiversiona, suljetussa kirjekuoressa kahtena (2) kappaleena osoitteeseen:

Tekninen toimisto
Suitia 51 B
02570 Siuntio kk

         
Tarjousten on oltava perillä 9.5.2014 kello 12.00 mennessä. Myöhästyneet tarjoukset suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle.

Kuoreen tulee laittaa merkintä: ”TEKNLTK 161/2014 Tuoreiden kasvisten hankinta”. Kuoressa on ilmoitettava tarjoavan yrityksen nimi.

Tarjouksessa on ilmoitettava tarjoavan yrityksen yhteyshenkilöt yhteystietoineen (osoite, puhelin, faksi, sähköposti).

Tarjoajaa pyydetään ilmoittamaan erikseen sähköpostiosoite, johon se haluaa otteen hankintapäätöksestä lähetettävän.

Tarjous tulee tarjoajaa sitovaksi, kun tilaaja on ottanut tarjouksesta selon.

Paikka ja aika

                                   Tilaaja                                                        Tarjoaja

                                   allekirjoitus                                                 allekirjoitus

 

LIITTEET                                  

Liite 1 Luonnos hankintasopimukseksi
Liite 2 Esitäytetty lomake hinnoittelua varten
Liite 3 Valintaperusteet ja kelpoisuusehdot